جستجوی آئين نامه ها و بخش نامه ها

گروه: جستجو: 


35 مورد يافت شد.

فايلگروهعنوانتاريخ درج
فايلامور اداریاصلاح قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان1397/07/04
فايلامور اداریبرنامه جامع اصلاح نظام اداري1397/06/14
فايلامور اداریآئين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بالاي 25 درصد 1397/05/02
فايلامور اداریقانون حمايت از معلولين1397/02/01
فايلامور اداریبخشنامه تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي آزمايشي 1394/09/30
فايلامور اداریآئين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانباز1394/09/30
فايلامور اداریآموزش كاركنان1394/03/26
فايلامور اداریاحكام كاركنان1394/01/26
فايلآزموندستور العمل و راهنماي برگزاري آزمونهاي الكتورنيكي 1396/03/07
فايلآزموندستور العمل تمديد گواهينامه يا صدور المثني1395/06/07
فايلآزمونكليات و اصول اجرايي آزمونهاي كتبي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1395/02/07
فايلآزمونليست تطبيق محتواي استانداردهاي مهارت 1394/07/18
فايلآزموندستورالعمل نحوه تفكيك حوزه ارزشيابي مهارت1394/04/14
فايلآزموندستورالعمل اجرايي آزمونهاي همزمان1394/01/26
فايلآموزشگاه آزادقانون نفي الزام به عضويت موسسان آموزشگاههاي آزاد در انجمن صنفي و كانون 1397/04/20
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( شيوه نامه گروه آموزشگاهها)1396/10/07
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( شيوه نامه رتبه بندي )1396/06/07
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( مربي آموزشگاههاي آزاد )1396/05/22
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( مدير آموزشگاه)1396/04/14
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( موسس)1396/04/07
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاههاي آزاد در خارج از كشور 1395/09/30
فايلآموزشگاه آزادضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاههاي ازاد فني و حرفه اي 1395/02/30
فايلآموزشگاه آزادضوابط و دستور العمل اجرايي آيئن نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد 1395/02/26
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه نحوه اجراي دوره هاي خصوصي ، نيمه خصوصي و آموزش خاص در آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي 1395/02/11
فايلآموزشگاه آزادضوابط و شرايط آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي الكترونيكي1394/11/02
فايلآموزشگاه آزادمقررات عمومي مربوط به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي كشور 1394/09/30
فايلآموزشگاه آزادآئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي 1394/05/07
فايلآموزشدستور العمل تجزيه و تحليل شغل1396/05/08
فايلآموزشدستور العمل مميزي منايع آموزشي 1396/04/27
فايلآموزشدستور العمل اجرايي كارآموزي در محيط كار ويژه كارآموزان مراكز ثابت1396/03/25
فايلآموزشنظام جذب و توانمند سازي مربيان1396/03/01
فايلآموزشنظام فضا و تجهيزات1396/03/01
فايلآموزشنظام مديريت كيفيت فرآيند آموزش فني و حرفه اي1396/03/01
فايلآموزشنظام نامه اجراي آموزش1396/03/01
فايلآموزشنظام ارزيابي و اعتبار سنجي1396/03/01