جستجوی آئين نامه ها و بخش نامه ها

گروه: جستجو: 


51 مورد يافت شد.

فايلگروهعنوانتاريخ درج
فايلامور اداریقانون منع مداخله در معاملات دولتي 1400/01/24
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه پرداخت تسهيلات ويژه بنگاههاي به شدت آسيب ديده از ويروس كرونا1400/01/24
فايلآموزشگاه آزاداولين اصلاحيه دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي ازاد فني و حرفه اي 1399/05/15
فايلامور اداریوظايف بازرس و رسيدگي به شكايات و صيانت از حقوق ديگران 1399/03/05
فايلامور اداریوظايف دستگاههاي اجرايي به منظور حفظ سلامت و ايمني كاركنان و ارباب رجوع1398/12/12
فايلآزمونجدول تطبيق استاندارد هاي آموزشي سازمان 1398/10/02
فايلآزمونجدول تطبيق كد استاندارد هاي شاخه كاردانش آموزش و پرورش1398/09/15
فايلامور اداریدستورالعمل اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استاني1398/09/09
فايلامور اداریدستورالعمل قانون حمايت از حقوق معلولان1398/08/14
فايلآموزشدستورالعمل برگزاري باشگاه كارآفرينان نوجوان1398/07/25
فايلامور اداریقانون مديريت بحران كشور1398/06/27
فايلآزموندستورالعمل نحوه ارزشيابي استانداردهاي ويژه افراد با نيازهاي خاص1398/05/14
فايلآموزشدستورالعمل طرح مهارت اموزي در محيط واقعي كار1398/05/02
فايلآموزشدستورالعمل طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي1398/04/15
فايلامور اداریقانون حداكثري استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني1398/03/02
فايلآموزشدستور العمل اجرايي طرح كارآفريني مهارت بنيان1398/02/31
فايلآموزشگاه آزادضوابط و دستورالعمل اجرايي ائين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي 1397/12/22
فايلآموزشدستورالعمل كاراموزي دانشجويان در مراكز آموزشي فني و حرفه اي 1397/11/30
فايلآموزشدستورالعمل اجرايي تاسيس و اداره مراكز مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي1397/10/01
فايلامور اداریاصلاح قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان1397/07/04
فايلامور اداریبرنامه جامع اصلاح نظام اداري1397/06/14
فايلامور اداریآئين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بالاي 25 درصد 1397/05/02
فايلآموزشگاه آزادقانون نفي الزام به عضويت موسسان آموزشگاههاي آزاد در انجمن صنفي و كانون 1397/04/20
فايلامور اداریقانون حمايت از معلولين1397/02/01
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( شيوه نامه گروه آموزشگاهها)1396/10/07
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( شيوه نامه رتبه بندي )1396/06/07
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( مربي آموزشگاههاي آزاد )1396/05/22
فايلآموزشدستور العمل تجزيه و تحليل شغل1396/05/08
فايلآموزشدستور العمل مميزي منايع آموزشي 1396/04/27
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( مدير آموزشگاه)1396/04/14
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه و اصلاحات بعمل آمده در ضوابط و دستور العمل اجرايي آئين نامه ها( موسس)1396/04/07
فايلآموزشدستور العمل اجرايي كارآموزي در محيط كار ويژه كارآموزان مراكز ثابت1396/03/25
فايلآزموندستور العمل و راهنماي برگزاري آزمونهاي الكتورنيكي 1396/03/07
فايلآموزشنظام جذب و توانمند سازي مربيان1396/03/01
فايلآموزشنظام فضا و تجهيزات1396/03/01
فايلآموزشنظام مديريت كيفيت فرآيند آموزش فني و حرفه اي1396/03/01
فايلآموزشنظام نامه اجراي آموزش1396/03/01
فايلآموزشنظام ارزيابي و اعتبار سنجي1396/03/01
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاههاي آزاد در خارج از كشور 1395/09/30
فايلآزموندستور العمل تمديد گواهينامه يا صدور المثني1395/06/07
فايلآموزشگاه آزادضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاههاي ازاد فني و حرفه اي 1395/02/30
فايلآموزشگاه آزادضوابط و دستور العمل اجرايي آيئن نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد 1395/02/26
فايلآموزشگاه آزادشيوه نامه نحوه اجراي دوره هاي خصوصي ، نيمه خصوصي و آموزش خاص در آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي 1395/02/11
فايلآزمونكليات و اصول اجرايي آزمونهاي كتبي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1395/02/07
فايلآموزشگاه آزادضوابط و شرايط آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي الكترونيكي1394/11/02
فايلامور اداریبخشنامه تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي آزمايشي 1394/09/30
فايلامور اداریآئين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانباز1394/09/30
فايلآموزشگاه آزادمقررات عمومي مربوط به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي كشور 1394/09/30
فايلآزمونليست تطبيق محتواي استانداردهاي مهارت 1394/07/18
فايلآموزشگاه آزادآئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي 1394/05/07
فايلامور اداریاحكام كاركنان1394/01/26