جستجوی آئين نامه ها و بخش نامه ها

گروه: جستجو: 


20 مورد يافت شد.

فايلشناسهگروهعنوانتاريخ درج
فايل59امور اداریآئين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانباز1391/09/30
فايل44امور اداریآموزش كاركنان1391/01/26
فايل43امور اداریاحكام كاركنان1391/01/26
فايل58امور اداریبخشنامه تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي آزمايشي 1391/09/30
فايل60امور اداریبخشنامه صندوق مشترك بازنشستگي كشوري 1391/09/30
فايل48آموزشگاه آزاددستورالعمل آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد ( اطلاعات آموزشگاههاي آزاد )1391/01/26
فايل47آموزشگاه آزاددستورالعمل آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد ( اطلاعات مربيان)1391/01/26
فايل49آزموندستورالعمل اجرايي آزمونهاي همزمان1391/01/26
فايل50آزموندستورالعمل نحوه تفكيك حوزه ارزشيابي مهارت1391/01/27
فايل61آموزشگاه آزادشيوه نامه نحوه اجراي دوره هاي خصوصي ، نيمه خصوصي و آموزش خاص در آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي 1392/08/11
فايل56آموزشگاه آزادشيوه نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاههاي آزاد در خارج از كشور 1391/09/30
فايل57آموزشگاه آزادضوابط و شرايط آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي الكترونيكي1391/09/30
فايل54آموزشگاه آزادضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاههاي ازاد فني و حرفه اي 1391/09/30
فايل45آموزشگاه آزادطرح گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش فني و حرفه اي ( طرح آموزش رايگان)1391/01/26
فايل53آموزشگاه آزادمقررات عمومي مربوط به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي كشور 1391/09/30
فايل66آموزشنظام ارزيابي و اعتبار سنجي1396/03/01
فايل62آموزشنظام جذب و توانمند سازي مربيان1396/03/01
فايل63آموزشنظام فضا و تجهيزات1396/03/01
فايل64آموزشنظام مديريت كيفيت فرآيند آموزش فني و حرفه اي1396/03/01
فايل65آموزشنظام نامه اجراي آموزش1396/03/01